Než bude pozdě

INDEX
OBSAH
TEXTY

 

Povídky:

Svítí!
Hospodář

 

 

      SVÍTÍ!

      Tlumným prosincovým podvečerem vchází do strání a dolin pod horami bílá noc. K severu, na hřebeni a po vrcholcích ještě růžovo po slavném, oslnivém dnu. Ještě rudým západním sluncem řeřavějí okénka chalup v Porubném, ve Vyskerné a v Brdečkách, ve vsích a samotách tisícimetrových výšin. Ale dolů, k jihu, v podhůří, po lesích a dědinách pod Rozchodníkem již stín a stín.
      Dosud ve světlém šeření se tratí Jestebsko, nejvyšší z osad, kterým jest otcem Rozchodník, poslední sláva hor, mezník a brána mezi těmito a dalekou širokou Dolení Zemí.
      Ve Studénce však, vklíněné do hluboké žlabiny Stříbrného potoka, tam již noc.
      A noc již i dole, při Dubnici, na tůních zamrzlé, ve Hrušinách, rozťatých železnicí, jejíž nádražíčko zeleně a rudě svítí do cesty svým.
      Po městsku, elektricky, zajiskřil se do mrazného soumraku Studenov, chudá pýcha, jejíž šperk, honosná, rozlehlá brož, udivující dálky svým trojřadím ostře zářících oken přádelny v plném provozu naprosto není její, když je Schiflova & comp. Ale ať je čí je, radostná je její krása v bílou hodinu měkkounkého ticha sněžného večera.
      Teď se rozstříbřily studenovské zvony. Teď jestebský klekáníček jde jim v ústrety. A nebýt těch, snad bys uslyšel, jak se hvězdy na nebi rozsvěcují. Hle – Labuť se vznesla nad obzorem, Cassiopeia i Orion se rozzářily, jiskrným prachem Mléčného pásu jde Vozka ke svým Vozům, Castor a Polux se radostně našli a do houfu seběhla se i Kuřátka. Tak nad obzorem, v hlubokosti nebes, na prahu ráje věřících.
      Ale světla i tu, na zemi pod Rozchodníkem, lidé si je rozsvěcují, do práce, do večerního pohovění jim planou, pomocně a vlídně, u stavů tkalcovských, v zákamní, na stolech, jak život poroučí a dopřeje.
      Rozžala petrolejku i Čírková, žena krejčího, jehož domek, ze starého nově zřízený a teď zalehlý prašnými návějemi, vyhlíží dvěma okny ze zákrutu jestebské silničky do hor, k východním oblastem.
      Je čas kuchtění bramborových večeří a oddechu mezi denní a noční jehelnou robotou. Muž kutí cosi venku ve dřevníku. A Čírková, když lampu doprostřed stolu postavila a v srdečné samomluvě zapřála domu dobrého večera, bílými, nažehlenými, do stužek zadrhnutými záclonkami okna zakrývá, víc pro radost a nehříšnou chloubu mladé, čistotné ženy, než proto, aby snad kolemjdoucí neviděli do světnice spořádané, poklidně žijící rodiny.
      Avšak nedlouho poté, v tiché chvilce, voňavé opékanými zemáky, kdy Čírková připravuje stůl k večeři – slyš!
      Zaťukání na okno!
      Nebouří to kdosi poplašeně, ani vyzývavě, spíš ostych tlumí ty tři drobné údery. A proto Čírková klidně, nepolekána, k oknu běží, záclonku poodhrnuje a do světlé tmy prosincového večera vyhlédá. A jak proud světla vytryskl odhaleným oknem na zápraží, veplul po něm do světnice úsměv kohosi cizího, Čírkové neznámého. Úsměv, rozpačitější a ostýchavější onoho zaťukání – a za úsměvem dvojím sklem přidušené:
      – Prosím vás –
      Nikoliv, že by se Čírková bála neznámých lidí. Vždyť z přízně nejen Jestebských roste Čírkův krejčovský chléb a nejen Čírek, mistr, ale i jeho žena je pyšná na tuto přízeň za hranicemi jestebské obce. Avšak neobvyklá, již pozdní hodina pro cizí návštěvy a pak právě ten nesmělý ostych, tak nezvyklý u Čírkových zákazníků, mate Čírkovou. A proto ona, nezvouc příchozího dále, do světnice, vychází za mužem do dřevníku, vybízejíc tohoto pospěšně:
      – Jindro, pojď sem – je tu kdosi, venku, na prahu. Někdo cizí klepal na okno.
      Ve chvilence je Čírek u venkovských dveří. A straže do nich, pootevřených, lucernu, zvídá:
      – Co si přejete?
      – Ani nevím, jak to honem říc’ – Ale žádný úskok v tom není – na mou duši – Jsem pokojný a slušný člověk, věřte –
      Je uctivý a skoro ustrašený ten hlas zvenčí. A Čírek hned poznává podle měkké, zpěvné řeči člověka odkudsi od Porubného, z chudácké končiny plátynkářů, vyschlých, úzkoprsých dlouhánů, jako papír sinavých, pomačkaných tváří – a čert ví proč, stále maličko usměvavých, jak by těm lidem při jejich mizerii bylo tak veselo na světě!
      – A pojďte dál – je zima venku! – zve Čírek příchozího, ustupuje ze dveří a svítě mu na cestu.
      – I děkuju – no, to jdu, to jdu – pln vděku a překotné ochoty odpovídá tento, oklepávaje pečlivě před prahem sníh s bot a kráčeje za Čírkovými do světnice.
      – Dej bůh dobrý večer. – A jsem to u Čírků – na Jestebsku u Čírků – je-li pravda?
      – U Čírků na Jestebsku, tak je to. A posaďte se. Jdete z Hrušin od faktora a zabloudil jste – ne-li? – dohaduje se Čírek, nabízeje hostu židli v čele stolu.
      – I toto – nezabloudil – vyvrací dosud neznámý rušně a rozhodně Čírkovu domněnku, usedaje nesměle ke stolu a těkaje přimhouřenýma očima ze světla petrolejky k oknu, již zase zastřenému záclonkou.
      – Vás jsem hledal a štěstí mně přálo, zaplať pánbůh – totiž – doposud mně přálo –
      A oči cizincovy již nikoliv ve světle, ale teď prosebně a skoro bojácně ulpívají tu na Čírkovi a hned zase na jeho ženě, na obou, zrozpačitělých tou divnou odpovědí.
      – Myslíte si asi, že jsem blázen, anebo světem jdoucí ničema, že se vtírám, abych vás o cosi obalamutil, anebo abych na vás něco vychytračil. Ale ne, na mou duši ne! Jsem Chozera, porubenský Chozera, tkadlec – podívejte se, tamhle na porubenských vrších, v tom chumlu světel jedno, při kterém tkalcuju –
      A Chozera, pospíchaje k oknu, záclonku opatrně poodhrnuje a suchým, kostnatým ukazovákem do tmy míří, do dálky, v tu stranu k Porubnému. A usedaje znovu ke stolu, pokračuje, utvrzuje svá slova upřímnou otevřenou srdečností:
      – Tkalcuju já – tkalcoval táta i dědek. Toť se ví – neznáte mne, leda snad podle postavy a řeči – nás, tkalce z Porubenska na sto honů poznáš. Ale i kdybyste věděli, že tam, na porubenské stráni u výhledného okna své chalupy tkalcuje nějaký Chozera – divili byste se – co ten člověk tu chce – tři hodiny krušné cesty a teď, v zimě a pozdě navečer. A k tomu ještě s takovými řečmi začínat! – Divili byste se, jako se divíte, protože o mně víte jen tolik, že jsem se já, cizí člověk, odvážil bouřit na okno a vetřít se do pokojné rodiny. A kdybych byl na vás se svou prosbou vyjel hned, bez vysvětlení toho, co ji předcházelo, připadala by vám má řeč, že je zmatená, nesmyslná a snad i podezřelá. A docela právem byste mně byli asi řekli – jděte, jděte – už ať jste venku! – A tak, prosím vás, popřejte mně tu chviličku, abych vám mohl říci všechno pěkně od začátku –
      – I s radostí – proč pak ne! A jen povídejte, pane Chozera! Ale dříve s námi povečeříte, viďte –
      A Čírek ochotně sune mísu, navršenou opékanými zemáky, k Chozerovi, před kterého zatím Čírková položila nůž a talířek másla s tvarohem.
      – Tuze se nepomějete. Ale ona vám vaše tkalcovina vynese sotva víc, než mně moje krejčovina. A téhle pečínce jste jistě už dávno uvyk’, jako my. A tak se nedejte pobízet a dobrou chuť – přeje Čírek, loupaje svůj zemák.
      Chozera se nezdráhá. A v chuti, s jakou pojídá několik pospěšných soust, je víc radosti z dobrosrdečného pohostinství, nežli hladu.
      – Zaplať vám pánbůh, přátelé, za tu vaši dobrou vůli s cizím člověkem. Věřte, nikdy jsem snad nepoměl tolik strachu, jako tu chvilku, kterou jsem před setměním pročekal tu, poblíže vašeho domu, na silničce. Ale, abych už přece jen jednou začal od Adama a vás zbytečně nezdržoval –
      A Chozera, pavučíma rukama neklidně pohrávaje si na stole a do světla petrolejky se dlouze zahledívaje, po lehounkém, suchém odkašlání načíná svůj příběh:
      – Jak jsem vám již řekl – moje chalupa je tamhle na porubenské stráni a můj chleba, jako tolika tam z té končiny: tenký a suchý. Po tkalcovské niti tenký a suchý. A tohle – teď Chozera se měkce dotýká mísy brambor – tohle se u nás tuze často odpočítává. Je nás na ně šest – a to je košík, jak by smet’. Košík brambor je za pět korun – a někdy, při špatné práci, ani těch pět korun člověk nevydělá, morduj se, jak morduj! A třebas máme my, na Porubensku, o hodně nebi blíž, než vy tu, a než celá dolení země, bylo by u nás zle o světlé a spokojené usmání, nemít mnohý z nás, chudých a skoro žebráků, nějaké to jměníčko. Víte, jměníčko, z kterého si můžeš přilepšívat, když nouze uhodí.
      Divíte se asi, jaká je to nesmyslná řeč – nemít na košík brambor a při tom zakládat kapitálek! Ale ne – tyhle to nejsou –
      A Chozera, zesiluje svůj lehounký úsměv, kroužící kolem bezkrvých, tenounkých rtů, při zmínce o bramborách poněkud zpřísnělý a ustydlý, konečky prstů napodobuje, jako by sázel na stolní desku peníze.
      – Ne – tyhle ne. Lepší. To vám zrovna říkám, že lepší. Ubereš z nich a neubude – jako z toho mého pokladu. Táta jej dědil po dědkovi, já po tátovi. A brali jsme – oh, často plnýma rukama jsme brali – a přece neubývalo! Světla na Jestebsku neubývalo! To svítilo – a jak svítilo! Den se ti někdy protáhl daleko přes půlnoc – a když ses i v tu nelidskou hodinu palčivýma očima otočil do okna v tu stranu k Jestebsku – tam bylo, vlídné, potěšující. Svítilo jedna radost – a jako by k tobě promlouvalo, jako by tě chlácholilo – nejsi sám ve svých trampotách – já také komusi svítím do těžkého života, do dne bez noci, té, co spánkem posiluje, zapomenout dává –
      V kratičké chvilce Chozerova odmlčení Čírková, uklidivši zbytky večeře, přisedá ke stolu, vzrušeným zájmem zaléhajíc do Chozerových slov, jako Čírek, jenž, hlavu opřenu o dlaň, pozorným pohledem ulpívá na rtech podivného hosta, v jehož bezkrevných tvářích teď rudne ruměncem a jehož oči, dosud trpitelsky mhouravé, šíří a rozhořívají se vzpomínkou.
      – Kolik mně bylo – sedm let, když jsem si po prvé úzkostnou chvilku projasnil penízkem z rodinného pokladu. Dnes mně je čtyřicet – a přece i přes ty desítky let tak předobře pamatuji se na ten večer, že mně připadá, jako by to dnes bylo.
      Šel jsem tehdy spát o hladu – a to už bylo co říci, když ani na děti se nedostalo těch několik brambor – taková mizerie to tenkráte padla na porubenské tkalce!
      Nevím, proč jsem se tenkrát probudil, náhle a vyděšeně – snad hladem – anebo snad pro mámin pláč – ona byla tenkrát už tuze marodná, smrt ji už měla v klepetech. A možná též, že mne probudilo to prudké, nezvyklé ticho, co vždycky poplaší tkalcovskou světnici, když stav křape a křape od časného rána a najednou přestane. Strach mne tenkráte popad’, takový dušný strach, ani jsem dobře promluvit nemoh’ – a nejvíc mne mořilo to mámino naříkání.
      – No tak, maminko, přestaňte přece, slyšíte? – to jsem přece ze sebe dostal, ale brada se mně hrůzou třásla. Máma však tím hůř – jen hlavu do peřiny zabořila a hůůů – hůůů – Úzkost ukrutná mne tehdy hnala z postele od máti k tatíkovi. Ale ten neseděl u stavu, na svém místě. Tam jen petrolejová lampička mrkala nad ausšusovou prací, nad potvornou a zabijáckou – mrcha, ani na ty brambory tenkráte nedala!
      – Tatínku – tatínku – kde pak jste – volal jsem vyděšeně.
      – Copak chceš, hochu – ozval se táta od okna, od toho výhledného, kterým od nás vidět daleko do světa a i sem, na jestebskou stráň – i sem –
      Lidičky, kdybyste věděli, jak se mně tenkráte ulevilo, když se do té strašidelné chvilky ozval tatínek! A nebylo to naříkavé, ta jeho divně klidná slova ani trochu nebyla podobna kvílení tam na posteli – oh, rakovina a nouze – vám i nikomu nedej pánbůh poznat tu hrůzu a mamince dej hodně, hodně lehké odpočinutí – Běžím k oknu – tatík tam klečel na lavici, ruce u brady do pěsti sepnuty a očima tam kamsi, do tmy, do černa noci – Vyhoup’ jsem se k němu na lavici a přitiskl jsem se k  němu, jako kuře k slepici. Hladil mne a slova neřekl a jen se díval a díval ven, do ty tmy –
      – Proč se tam tak koukáš, tatínku, co v ty tmě tam vidíš? – ptal jsem se ho.
      – Světlo – odpověděl. Řekl to tak jasně a mně se zdálo, že vesele. Strach můj ten tam – to víte, děti. – A tak já, jako táta, zvědavě očima do tmy, za světlem, za třaslavým, malým světýlkem v té černé dálce.
      Mnoho let trvalo, než jsem docela pochopil, čím tatínkovi tenkráte ta jiskřička na Jestebsku byla. Jiskřička, které se má uplašená dušička tak ochotně uchytla a pro kterou ve chviličce zapomněla na všechno to zlé, co ji vyděsilo ze spánku.
      A Chozera mhouře oči do světla lampy, krásnou vzpomínkou uvábený do jasných hloubek přešlého času, jemní svůj nikoliv silný, ale přece jen mužný hlas do dětsky žvavého:
      – Jen takhle malounko přimhouřit víčka – a i ta jiskřička se ti promění do velikého světla! Jak to bylo tenkráte krásné – radost přeradostná vzpomenout! Do jakých zázračných končin jsem to tenkráte uviděl! A což, kdybych jen uviděl! Ale tam jsem byl – mílovýma botama jsem se dostal z přechuda tkalcovské světnice v baráku na porubenském kopci do těch pohádkových zahrad, do stříbrného zámku na diamantové skále – u pidimužíků jsem byl a u vil, u sličných a u dobrotivých – ach, lidé zlatí, kdybyste vy věděli, kde já tenkráte všude byl! A musel jsem se jistě tuze blaženě usmívat, když mne tatík, na lavičce u okna usnulého, donesl zpátky do postele!
      Jaké bylo nové ráno a den – na to se dnes už docela nepamatuju. Asi takové, jako všechny ostatní. Tatíkův člunek asi už zase, anebo ještě od včerejška klapal a maminka již neplakala – ta se dovedla do poslední chvíle srdnatě přemáhat. Byla již také vzhůru a strojila snídani, asi jediné jídlo v tom dnu – tak hladově to tenkráte chodilo u porubenských tkalců. – A já, kluk, ve škole a na lítandě, jsem se čerta černého staral, kde a jak naši seženou jídlo na zítřek, a snad jsem si na jestebské světélko ani nevzpomněl. Ale večer ve světnici, v té umračené, neveselé světnici už jsem se po něm sháněl, už jsem klekal na lavičku k oknu, už jsem oči mhouřil – a ten tam, kluk, u svých rytířů, skřítků, u vší té pohádkové menažerie –
      Dokud se o můj chléb starali naši a dokud ještě máma byla, nerozuměl jsem dobře, když tatík ke mně, vyhlížejícímu za jestebským světýlkem, zahovořil:
      – Tak co, hochu – taky tam budou mít k večeři brambory na loupačku?
      Moji rytíři a mé princezny nemívali brambor k večeři a v mých diamantových hradech nedálo se nic z toho, čím tatík rušil moje toulačky za pohádkou, ať se to dohadoval, že tam asi mají pospěch se sobotní dodělávkou, ať tvrdil, že tam asi právě čtou noviny, že tam je tkalcovský svátek –
      Z rytířských síní horempádem jsem se propadl zpět, do tkalcovské světnice, když maminka umřela. To jsme oba, já i tatík, klečeli u okna. Já plakal – a tuze – to víte – máma – Co dělal tatík, to ani nevím. Ale jen to si pamatuju, že mne vzal za ruku a že říkal:
      – Mlč, hochu, však ona tam jejich Pepčovi taky maminka umřela –
      Tenkráte jsem po prvé v tom jestebském světýlku uviděl okno chalupy stejné, jako naší. A v okně jsem viděl hošíčka, jak taky pláče pro maminku.
      Od těch čas ubledla v tom jestebském světle má pohádka, aby se v něm tím jasněji rozsvětlilo naší světničkou. Ani jsme pořádně nevěděli, kde na Jestebsku, ve kterém chumlu chalup to světlo. Ale “tam”, v tom daleku a noci pro nás žili ve stejné světnici stejným životem lidé jako my. A nebylo jednoho soužení, jedné starosti, o kterou bychom se s nimi nepodělili, ale nebylo také ani jediné radůstky, sebe menší, aby byla jen naše, tatíkova a má. Tam kdesi po práci stejně dlouho do noci čítávali, syn nahlas tatíkovi, tkalcovinou už hodně usleplému, tam se stejně bouřilo a svět převracelo, jako u porubenských Chozerů, když v neděli se sešli známí, za ten týden u stavu nadržení –
      A tu tatíkovu odpověď ustrašenému chlapci, to jeho: – Světlo! – to jsem plně pochopil a plně podědil teprve tehdy, až jsem zbyl po rodičích v chalupě sám, až se všechny ty starosti a radosti opakovaly v novém pokolení. Špatná práce, nemoc, dny u stavu dlouho do noci nastavované, převzácné chvilky nad knihou, nad archem novin, vypůjčených a hltaných snad chtivěji, než brambory a chleba po nejednom postu – do toho všeho vidělo světlo na Jestebsku. Kolikrát mně bylo jediným útočištěm, jedinou posilou! Kolikráte jsem nabíral z toho pokladu plnýma rukama! A jak jsem se polekal, když mlha mně je vzala, anebo, když zhaslo dříve, než to moje mrkátko u stavu, či, když se v některé noci ani nerozsvítilo! A jak se mně ulehčilo, když po dvou, třech dnech nejistoty znovu se ukázalo! Co jsem toho za několik těch chvil naskládal pro ně, jestebské Chozery, co radostí i žalování – a toho nejvíce a předem –
      Žena se mně smávala – víte, ona není porubenská – ty bloude, ty jsi ale hlupák hloupá! – Přišla však i ta chvíle, že i žena a dlouho vyklečívala na lavici u okna, výhledného v tu stranu k Jestebsku. A přišlo i, že nám to světlo zhaslo nadobro – Darmo jsme čekali den, dva, darmo týden a darmo už čekáme celičký dlouhý měsíc – Drazí, předrazí přátelé –
      A Chozera, již nikoliv utkvělý pohledem do plamene lampy, jako téměř po celé své vyprávění, teď ruce u úst chvějně sepjaty, očima těká prosebně od Čírka k ženě a zase na Čírka, vroucní a horce zpřítomňuje hlas, prve jakoby dálkou a snem zastřený:
      – Abych vás zbytečně nezdržoval a sebe netrápil nejistotou; vy asi už víte, proč jsem přišel, jako já už vím všecko o tom ztraceném světle, kde a komu svítívalo, že tady, tuhle v tom domě, u tohoto okna vašemu tatínkovi do krejčovské roboty a vám nyní do pilné a radostné práce – všecko tohle jsem tu vyzvěděl, vyzkoumal, v Jestebsku. A nejen z té nijaké zvědavosti – to to – Ale jistotu jsem chtěl mít a tu nyní již mám, když jsem od tolika lidí zvěděl, jací jste dobří a že u vás nemusím se bát na okno zaklepat –
      Čírková, vstávajíc od stolu a srozumný úsměv vyměňujíc s mužem, chce cosi říci, ale Chozera jí promluvit nedá –
      – Já vím, paní, já vím – co se okolo domu omotala ta nová silnička, lidi zbytečně a zblízka civějí do oken. A pak – a to nejhlavněji – není to okno tak nahaté, tak jaksi příjemněji je večer ve světnici, když v oknech je bělo – má žena taky po záclonách stonala – A je to odvaha a snad i drzost ode mne; ale přece jen vás prosím, srdečně a jak nejlépe umím – paní – pane – víte, tu záclonku – tuhle jedinou, tu na porubenskou stranu – té kdybyste nespouštěli! – Ne, není nám zle, zaplať pánbůh, není – a nechce se nám vašeho světla, abychom si k němu přimýšleli vaše nesnáze, vaše úzkosti – ne – to mně věřte! Tak, jak to tu dnes vidím, ten večer, jaký jsem u vás, dobrých a laskavých lidí, prožil, ten my s vámi – o to nejkrásnější, o to nejšťastnější se s vámi budeme dělit. A kdyby přece, pánbůh nedej, u vás ale uhodilo, nemoc, neštěstí – jen vyhlédněte – tam v tom chumlu světel jedno, víte, to tatínkovo, z té smutné, dětské noci –

*

      Když Chozera se vydal od Čírkových na zpáteční cestu, kolikráte se ohlédl, tolikráte se mu kolem úst rozsvětlilo úsměvem. A když docházel domů, již zdaleka mu žena, na prahu čekající, vítězně volala vstříc:
      – Svítí! Už svítí!

 


 

      HOSPODÁŘ

      Byla náhlá a bouřlivá první sněhová vánice před zimou, která nikoliv bíle a měkce přešla přes Slukovo.
      Tak náhlá a bouřlivá, že Tomáši, mladému Slukovi, načatou brázdu doorati nedala a z pole ho hnala, bijíc mu ledově do obličeje.
      Nevydržel Tomáš u klečí až do nejzazšího konce selského podzimu proto, že by to byla jeho radost a jeho dychtění. A ujížděje bílým vířením kolem posledního kusu Slukova gruntu v tu stranu ke vsi, nepohladil jej starostlivým pohledem, nerozloučil se s ním na nedočkavou jarní shledanou, jak učinil otec, starý Sluka, procházeje ještě i v té vánici kolem svých polí od nejodlehlejších lesních porostlin až k sadu pod okny Slukova stavení.
      – A jen aby na dlouho a hluboce zapadly! – tak si v tajnu svého neveselého myšlení přeje Tomáš, jemuž, skalně zdravému, mladému, z jadrného selského rodu, práce v brázdách u klečí mohla by být hrou a samozřejmostí.
      Mohla by být.
      Měla by být.
      Ale není.
      Sám Tomáš v pracovní, zalehlé samotě, zjitřený, ne jednou, ale tisíckrát rozjímal o té podivné, zneklidňující skutečnosti. Tisíckráte se soužil pro ten šedivý, smutný život selského synka. Pro život, jenž, proč jest šedivý, když zima nejdelší dosud nevystačila, aby strhla zdravý, krevnatý ruměnec s  brunátných, sluncem sta letních úpalných dnů osmahlých tváří? A proč jest smutný, když zdraví a síly v něm tolik, že nevíš, co je únava, ty, do jehož práce od časného jara do pozdního podzimu se dívá první ranní rozbřesknutí a poslední červánky nad západem?
      Moří tě zlá starost o denní chléb tvůj a tvých?
      Ne, nevíš o ní. Hlad tvůj a tvých, byl-li kdy, byl jen proto, aby po nezbytném shonu před deštěm, nebo před nocí vás společně večer plně a chutně nasytila mísa kouřícího se mléka a velký voňavý pecen chleba.
      Není koho, kdo by množil tvé mládí, kdo by byl tvému srdci a tvé krvi po chuti a po vůli až do dna, až do dna?
      Oh, kolikrát ses vracel po večerní hodině u Martiny zahrádky! Po hodině, která byla tak štiplavá! Proč jsi ji zkazil ty, mračný, nemluvný a popudlivý, když ti přece mohla a chtěla, tak horce a oddaně chtěla být krásným ostrůvkem v černomoří? Ostrůvkem, kde jen trochu si zapřát, jen trochu i ty chtít, a sto těžkých, tvrdých hodin ti vyvážila zlatem a květem ta jedna jediná hodinka pod štěpy Martiny zahrádky, pod hvězdami a pod nocí, vlahou, laskavou, přátelskou tomu všemu, co jsi zastudil a ustrašil tím svým zlověstným mračnem a čeho jsi pak v probděné, hořké noci tolikrát litoval.
      Ty víš, zhluboka, od kořene víš, že tvoje jest Marta a žádná jiná, než Marta. Ty víš, že to, co mezi vámi, co samo, živelně, nesmlouváno a nepočítáno, semklo vás dva tak, že teď již nikoliv dva, ale jakoby jeden, to že nelze měřit na strychy polí, na dědické možnosti, na výbavu, a tomu že nelze poroučet, nebo dokonce zakazovat.
      Hle, i domyslit se bojíš, jak by to skončilo u Sluků a jak u Martiných, kdyby ti, či oni se i jen pokusili o to, čeho jsou tak na hony, ať třeba již jen proto, že štěstí jim zapřálo, jako vám, když jste se nejen podle srdce, ale i podle selských rukou našli.
      A že si nemůžeš u muziky zatleskat o svůj kousek, ať stojí, co stojí? Že nepopiješ, statečně, junácky, a stejně tak nedáš popít, ať by pila celá hospoda? Oh ne, ty dobře víš, že počítá-li přece jen tatík, nikoliv lakotný, již nadobro nepočítá matka. Ta, která se ve svém Tomáškovi zhlíží a které nikdy dost toho, čím otec vypravuje synka na dožínkovou neděli, na posvícení, kamkoliv, kam si jen mladý chasník ve volném čase zapřeje.
      A spolky? Knihy? Světa kus?
      I kdyby nechtěl, musí Tomáš.
      – Co nemohl táta, musí syn. To není zábava – to je povinnost – usměrňoval po svém, spádně a krátce synovy rozpaky a okolky starý, jenž i v nejúpornějším selském roce, kdy vše musely uchránit a vypiplat spíš selské ruce než pánbůh, i v tom roce nešidil to nové a dobré. To nezbytné člověku, jemuž k náplni života docela nestačí shluk nových taškových střech nad zvelebeným stavením, scelená a úrodná pole, rodová jistota v synovi a dcerách a dobré, pokojné živobytí od ruky, ať té mozolné, do úst a do záložen.
      Ví Tomáš, jak je mu mnohým a mnohdy záviděno, a cítí, že záviděno oprávněně.
      A přece, ano, přece –
      Otcovo komando.
      Komando? Neodmluvná poslušnost? Bič? Jako leckdes? A že i u Sluků?
      Vždycky, když Tomáš se černě vidí v tomto “leckdes” a umíněně si dotvrzuje, že ano, že i u Sluků, ví, v koutečku duše, tom malinkém zakřiknutém, ale přece vždycky světlém, v tom se to nedá a brání – nemáš pravdu, není to tak, jako ledakdes! Přece musí někdo poroučet! A neříkej si – poroučet. Vést, organizovat někdo musí. Hospodářství a práce není přece posvícenská muzika, kde je to tím krásnější, čím více si každý vede po svém a jen po svém!
      A že bys měl tolikrát jiný rozum, jistě lepší, než tatík, jenž tak suverénně, bezodmluvně dovede vést svoje? – Ano, svoje, jeho a nikoliv tvoje. – Ty na Slukově, co jsi? Dobře placený kočí. Nic víc. Všechno ostatní, co ti přidáno, čím na tebe vnaděno, to je víno, které ti v ústech tak šeredně zkysá. To je ta mísa čočovice, za kterou prodáváš svou volnost, svoje mládí. A což, prodáváš; vnutili ti ji a ty – co ty? Usláblý, nemožný hlupák jsi – Martě otravuješ život, před ní bouříš, po samotách a v noci bouříš, tam ti tvůj odboj roste vysoko, vysoko nad otcovu hlavu a ráno –
      – Půjde se na Červenku. Do oběda ať jsi hotov. Odpoledne se uvláčí pod Majdalenou, večer je schůze odboru. Ať nezmeškáš. Byla by to ostuda.
      A již ten tam a lhostejno mu, co tvé oči, jak v nich počernalo, co tvé čelo, jak zezlostnělo, co tvé rty, jak ubledly a tvrdě zrudly, snad na krev hryzány. Lhostejno mu, co syn, ten, jenž když ho to posedne, ano, na koních, těch trpělivých a bolestně vyjevených, na těch si vyleje zlost. Ovšem nikoliv před otcem, ale v polní samotě, kde ať každou brázdu proklíná, každý krok – do oběda přece jen bude hotov, odpoledne uvláčí za Majdalenou, jak tatík poručil, a večer ať se mu bude chtít, nebo nebude (a spíše nebude) do schůze půjde, na rozkaz, a aby ostuda nebyla – Před světem ostuda, když je již dost a dost, strašně dost té ostudy před svým svědomím, tím zjitřeným –
      A budeš tam dělat pána, chytráka, mudrce. Vždyť tam bude otec, a ten, čert ví jak, tak na tebe nalíčí, tak tě do těch tenat polapí, že nemůžeš uhnout, musíš se zúčastnit všeho toho života. A což, musíš –; neznáš ty chvilky, kdy jako by tě opili? Najednou chytneš, najednou jsi v  tom. A to je řečí a plánů; to je vykulených rozumů – abys v noci, nebo ráno, po rozkaze, všechen ten včerejšek zaplil pohrdlivou, lhostejnou slinou –
      A že raději z domu, než –
      A kam? Kde neposlouchá ten, jenž má jen ty svoje ruce a své mládí?
      A že se tedy přece jen vzepřít? Že bys to dovedl, kdyby sis umínil? Oh, nenalhávej si, vždyť se tak dobře znáš, vždyť víš, do jakých němých a špinavých kaluží rozbřednou ty tvé odbojné hodiny na Martině lavičce a ty tvé zbojnické noci při prvním ranním rozbřesknutí, když otec již oblečen, zavolá, poručí!
      Ano, nakovali ti žernov, pozlatili ti jej a ty se s ním plahoč, ty nevolníku, ty milostmi podarovaný, ty –
      Ty, jenž se v první zimní den vracíš s pole, pln zlého přání, aby na dlouho a hluboce zapadlo. Neboť, pokud zima bude panovati, potud jakž takž tobě snesitelno doma. A snad ani ne doma, jen u Sluků, v nucené službě u Slukova sedláka. Což, i v té zimě dovede on poručiti. Ale přece není ho tak protivně plný dům, jako od jara do podzimu. A ať si již zítra poručí – bude se dříví vozit! – Ano, bude se vozit, ale po celý ten měsíc zoškliví jen jediným poručením otcovým a jen jediným tutlaným vzkypěním Tomášovým. A to pak i taková práce trochu zachutná, byť se u ní zkusilo víc než u letní selské oprati.
      Ano, zachutná – ale na dlouho-li? Přehoupnou se Vánoce, přilétnou první skřivani, a to již bude plně zrát ten těžký šeredný okamžik, kdy otec načne jednoho krásného březnového dne svým – Tomáši, půjde se na luka! Struhy kopat, vodu zavádět. Dopoledne na Bolešnou, odpoledne pod Křivák. Do večera ať jsi hotov. Večer je schůze odboru, ať nezmeškáš, byla by to hanba.
      A ty poslechneš, ty se svým vztekem, tím prudším, čím delší bude zima, na louky utečeš a do struh zakopeš, v nich utopíš ten svůj jepičí, ničemný vztek a nový rok svého mládí, které kdo ví, je-li. Jako starý, bručavý dědek jsi a ne jako mládenci, tvoji kamarádi, kterým jejich Marty nepláčí na lavičkách pod štěpy.
      Byla nejen dlouhá a hluboká zima nad Slukovým zbožím, jak si Tomáš zapřál. Ale byla i taková, jaké si nikdo ze Slukova nepřál. Ani Tomáš, oh, ten teprve ne, neboť život, což ten dovede pozlobit, ale co je to vše proti tomu, co dovede smrt!
      Smrt otcova!
      Stalo se, jak se stalo. Lidé jsou, aby žili a zemřeli a spíše zemřeli nežli žili, když se tak nevšímavě bočí k nebezpečí, které, ano, sto lidí přechodilo, ale kterým šel starý Sluka ke své smrti.
      Padlo na Slukovo jako drtivý balvan, a byl-li jím kdo stržen a přitisknut k zemi nejsurověji, byl to právě Tomáš.
      Sám, jsa zdráv a mlád, o všem možném přemýšlel, jen ne o smrti. O své, ani o kohokoliv jiného ze svých nejbližších, když tito zdravím jen kypěli, zvláště pak otec, který měl do obvyklé výměnkářské smrti dále než Tomáš od svého narození ke svým dneškům. A cloumala-li kdy Tomášem zlost a hořkost nejdravější, ani stínu v ní nikdy nebylo, ani i jen letmého přání, kdyby tak tatík –
      Ne, toto zlé svědomí nepřibylo k děsu, lítosti a bolestem Tomášovým po oněch předjarních dnech, v nichž oh, což, že Slukovo ztratilo dobrého hospodáře! Ale hlavně a především Tomáš svého tatínka! Toho, o němž osiřelý syn pojednou i jen špatnou myšleničkou nemohl a nemohl zavaditi. Naopak, úsilně sháněl a zlatil každé slovo, každou sebemenší vzpomínku, která mu po otci zbyla z těch světlých chvil, kdy i tomu umračenému Tomáši to byl víc moudrý, laskavý otec, než poroučivý, neústupný, pánovitý zaměstnavatel.
      Kdysi hledal Tomáš samotu, tu zavilou, aby se do ní utekl před lidmi se svou nevůlí. Tam mu bylo nejsnesitelněji, když mu počernal den. Teď však, po smrti otcově, strašilo-li ho cosi, byla to samota, snad proto, že ji musí nésti sám, že se nemůže poděliti.
      A tak pošťastnila Marta, mezi níž a Tomáše ať padl těžký stín Slukovy smrti; což, poznala ona dobře, co je to bolet a přebolet, kdysi se u Martiných přehořce plakalo pro maminku a dnes se na ni již jen světle vzpomíná. Bolí, ale přebolí i u Tomáše. A, bohudíky, že mračení a zlost vystřídalo stýskání a cosi jako pláč. Pláč mužský, darmo zapíraný a Martou jakoby neviděný. Po tom stýskání, po těch zakusovaných slzách, co může přijíti – takový vybouřený, vyplakaný den. A to jsou ty nejkrásnější, to jest radost býti na světě.
      Ale nejen Martě – i do vdovina hoře se prosvětlilo. Do starostí matky, která tak dobře věděla o synově nespokojenosti a která byla tak bezmocná a slabá, aby ji dovedla i jen zmírniti, neřku-li zažehnati docela.
      – Hospodář umřel – ať žije hospodář! – nikoliv radostně, ale jen z té železné nutnosti, býti spravovánu, nesejíti, o své se hlásilo Slukovo zboží, jehož novým hospodářem stal se dědic, jediný syn.
      Novým hospodářem. Ale jakým?
      Bolest s úzkostí dělila se o noci staré Slukové.
      Dobrý hospodář odešel – a jaký bude nový?
      Bouřil ho otcův rozkaz, za nímž nikdy nečíhala rána, jen nezbytnost. To tak dobře a lítostně ví vdova, které zemřel nejen muž, ale dobrý muž, protože dobrý otec. Pochopí aspoň teď Tomáš tu nezbytnost, tu radostnou, zjasní, zvlídní, až si bude mít poručit sám sobě i jiným? Šlo dosud u Sluků téměř z ničeho k desíti a ke stu. Nepůjde to nyní zde od toho sta příkře dolů, zpět, k čemusi horšímu, než k ničemu? K čemusi, co zničilo majetek i lidi, když se v domě ujal vlády špatný hospodář?
      V zimě, dokud se jarní práce neotevrou, což, ještě netřeba zalamovat ruce. Dříví je svozeno před svátky, a v únoru, když tento čiší sněhem, jako letos, selské práce příliš nepřebývá. A ať si chodí Tomáš ještě jako stín, ať ještě neveselí, matce je tak útěšno věřiti, že ta synova plachá zamlklost, to že není nechuť k svému prostředí a ku své práci, ale jen mužský, urputně zatajovaný smutek dobrého syna pro dobrého otce. Ale až se otevře jaro, až rozjíchne země a louky, ty první ze všeho až zavolají po hospodáři – co pak bude s Tomášem? Neobrátí se tento k tomu všemu zády?
      Neví Sluková ve svých úzkostech – má si přáti, aby ta zima ještě dlouho potrvala, anebo aby již tu březen byl. Březen a den, kdy novému hospodáři bude se postaviti tváří v tvář svým polím, svým lukám, svému novému životu, svému osudu.
      A ať si Sluková přála, hle, březen tu. Hned z počátku kočičkami se prodral sněhem, jarní, bouřlivou vodou si vybojoval den, kdy sedmikrásy na lukách, ještě nesvých a jakoby nemocných, se udivily jiskrností modrého nebe, kdy podběly v úvozech si již zatroufaly a kdy skřivaní píseň zapadala již, perlivá, do brázd a nikoliv do sněhu, jako ještě před týdnem.
      Byla to těžká noc Slukové po vlahém večeru.
      Těžká lítostnou vzpomínkou na nebožtíka muže, jenž celý okřálý se těšíval vší svou zemitou radostí na první selský den, na napojení luk proudnou, svěží potoční vodou.
      A těžká, nejtěžší strachem, nejistotou, co Tomáš, pochopí-li, vypraví-li se – a jak se vypraví, jak on uctí svůj první jarní den samostatného hospodáře.
      Ráno, při prvním zábřesku, vyhlížejíc na dobrou, sluneční pohodu, trne Sluková úzkostí – má jít syna vzbudit, jak ho budíval otec? Má mu připomenout, poradit, jen vlídně, slovy nejlaskavějšími, anebo –
      Nedomyslila, nedostrachovala se, vyrušena šramotem a vzruchem na síni, pádnými kroky a hlasem – aby jej nepoznala – Tomášův!
      – Jdu na louky, maminko. Oběd přineste za mnou. Škoda času.
      Nic, než ono starodávné – naděl pánbůh – kterým Sluková provázívala svého muže na první jarní výpravu, nic jiného se neodvážilo se rtů, hle, jak zaokroužených přeradostným údivem z onoho světlého, širokého pohledu synova! Z takového – ne, ještě si Sluková neodvažuje i jen domysliti, že z takového pohledu, jakým načínal jaro nebožtík muž.
      A Tomáš, jda cestou do luk, motyku na ramenou a hlavu jaksi nezvykle vzhůru, tak, že až oči musí mhouřit, co modrého světla se mu do nich dere, rovněž neuvažuje, co se s ním stalo. Nehloubá, kde kořen a zdroj toho živelného zvratu, když ráno po štědrém večeru na Martině lavičce a po noci, poctivé, jadrně prospané, otevřel oči do březnového dne, pohodou slibného, postavil se pevně a zeširoka k oknu, výhlednému do nejzazších končin Slukova gruntu, a tak pevně, samozřejmě, zalehle se rozhodl, že dnes půjde na louky, vodu zavádět.
      Dělo se s ním cosi takového, co se děje s bylinou deroucí se z černa a syrova země do květu a plodu. Jest jí radostno na světě, a kdyby dovedla mluvit, slyšeli bychom ne mluvu, ale veselý zpěv odevšad, kde jaro květem zasedlo.
      Zpívá i Tomáš, jen polohlasem, po svém a nedlouho. Ale, stavě se tváří v tvář svému dědictví, zpívá jako zpíval otec, načínaje struhu, první od pramene. Pak ustal Tomáš, nový hospodář, neboť vésti struhy, aby dobře a úrodně napojily, to není hra, to je starost. Starost zvláště pro toho, který je ještě loni zaváděl proto, že musil a nikoliv že chtěl, a jemuž nezáleželo na tom, co při nich a z nich vyroste.
      A pospíšiti si musí, aby byl hotov do večera, aby nezanedbal schůzi odboru, neboť by to byla hanba, aby syn byl horší otce.
      Hanba a hřích.